E?lence endüstrisi sekt?rü i?in en verimli i? platformu ATRAX FUARI’m?zda sekt?r profesyoneli ziyaret?ilerimizi a??rlamaktan memnuniyet duymaktay?z.

A?a??da verilen bilgiler ?????nda fuara ziyaretlerinizi verimli ?ekilde ger?ekle?tirebilirsiniz. Ayr?ca ihtiya? duyaca??n?z her türlü destek ve sorular?n?z i?in [email protected] adresi ve 0212 570 63 05 numaral? telefonumuzdan Tureks Fuarc?l?k ekibimizle ileti?im kurabilirsiniz.

GENEL B?LG?LER:
Fuar ile ilgili temel bilgilere ATRAX Hakk?nda b?lümünden ula?abilirsiniz.

KAYIT VE G?R?? üCRET?:
ATRAX Fuar?’n? ziyaret etmek i?in Online Kay?t b?lümünden? 01 Mart 2018 – 12 ?ubat 2019 tarihi aras?nda ücretsiz kay?t olup, fuara giri? kart?n?z? alabilirsiniz. Ayr?ca fuar alan?na geldi?inizde giri?te bulunacak kay?t bankolar?nda Fuar Giri? ücreti olan 35 TL?bedel ?deyerek giri? kayd?n?z? yapt?rman?z gerekecektir.

*Sekt?rel bir fuar olan ATRAX Fuar?’na, 16 ya??ndan kü?ük ?ocuklar?n kesinlikle al?nmayaca??n? ?nemle hat?rlat?r?z!

Z?YARET?? KILAVUZU:
Kay?t yapt?rman?z ard?ndan fuar?n yerle?im plan? ve kat?l?mc?lar?n alfabetik listesinin yer ald??? ziyaret?i k?lavuzunu teslim alarak, verimli bir fuar ziyareti ger?ekle?tirebilirsiniz.

V?ZE H?ZMET?:
Fuar?m?z? yurtd???ndan ziyarette bulunmak i?in vize yaz?s? isteyen sekt?r ilgililerinin Vize Bilgi Formu’nu doldurarak, taraf?m?za ula?t?rmas? gerekmektedir. Yap?lacak inceleme sonras? ?stanbul Ticaret Odas? Fuarlar ve D?? ?li?kiler ?ubesi’nden al?nacak Vize Onay Yaz?s? mail yolu ile ziyaret?imize g?nderilecektir. Ayr?ca belgenin asl?n? talep edecek ziyaret?ilerimizin masraflar?n? kar??lamas? halinde orijinal vize onay yaz?s? kendisine g?nderilebilmektedir.

KONAKLAMA:
Fuar süresince ziyaret?ilerimizin konaklama ihtiyac? i?in hizmet verecek ??züm orta??m?z olan seyahat acentemiz CASAL? TOUR olacakt?r. Firman?n detayl? bilgisine ve ?neri konaklama listesine ??züm Ortaklar?m?z sayfas?ndan ula?abilirsiniz.

ULA?IM:
?stanbul Fuar Merkezi bir?ok ula??m olanaklar?na sahip bir konumdad?r.Otomobil, metro, deniz otobüsü,tren veya u?ak ile ula??m gibi bir?ok alternatifi de?erlendirebilirsiniz. Fuara nas?l ula?aca??n?z??fuar alan?na ula??m?b?lümünden, ayr?ca gerek duyaca??n?z hizmetler i?in ??züm orta??m?z olan seyahat acentemizin bilgilerine?Seyahat ve Konaklama?b?lümünden ula?abilirsiniz.

TERCüMAN:
Fuar g?rü?melerinizde tercümana ihtiya? duyacaksan?z ziyaret?i hizmetleri yetkililerimizle ba?lant? kurman?z halinde gerekli yard?m? sunmaktay?z.

RESTAURANT VE KAFETERYA H?ZMET?:
Fuar esnas?nda kat?l?mc?lar?m?z?n yiyecek – i?ecek ihtiyac?n? kar??layabilece?i restaurant ve kafeterya, fuar?n fuaye alan?nda yer almaktad?r.

DANI?MA:
Fuarla ilgili tüm sorular?n?z i?in ziyaret?i hizmetleri servisimizden detayl? bilgi alabilirsiniz.

Ta?k?n Pehlevan
www.tureksfuar.com.tr? /?[email protected]
Tel : +90 212 570 63 05 /?Fax: +90 212 570 63 06