广东南粤风采36选7:Turizm yat?r?mc?lar? bu fuar? ka??rmamal?

Türkiye’de her ge?en gün artan bir h?zda büyüyen e?lence sekt?rüyle turizm yat?r?mc?s?n? 6. kez bulu?turacak olan Uluslararas? E?lence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuar? ATRAX, 1-3 ?ubat 2018 tarihleri aras?nda ?stanbul Fuar Merkezi’nde ger?ekle?tirilecek.

nergis-aslan-atrax-fuari-696x467

Dünya’da de?i?en tatil anlay??lar? ve beklentilerdeki farkl?la?ma, e?lence turizmine y?neli?i her ge?en y?l art?r?yor. E?lence turizminde ün yapm?? destinasyonlar?n turistleri ?ekme potansiyeli h?zla artarken e?lence mekanlar?n?n, bir ?ok tarihi yap?dan ve do?al güzellikten daha fazla turisti a??rlad??? g?rülüyor. ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Disney World Magic y?lda 18 milyon 858 bin turisti misafir ederken Tokyo’daki Tokyo Disneyland ise ?nceki y?l 17 milyon 214 bin ki?iyi a??rlad?. Avrupa’da e?lence denilince ilk akla yer olan Disneyland Park ise y?lda 10.4 milyon turisti e?lendiriyor.

atrax-fuari-13

DüNYA ARTIK E?LENMEK ???N D?NüYOR!

E?lence yerlerinin turizmde olduk?a ?nemli bir paya sahip oldu?unu ortaya koyan bu rakamlar e?lence pazar?n? da büyütüyor. Dünya’da e?lence sekt?rünün yeme-i?me dahil büyüklü?ü 1,9 trilyon dolara ula??rken Türkiye’de ise bu pazar?n büyüklü?ü 13 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin 2019 y?l?nda toplam büyüklü?ünün 16,9 milyar dolara ula?aca?? ?ng?rülüyor. Dünya turizmindeki bu geli?imi takip ederek misafirlerine e?lence ve turizmi bir arada sunmay? hedefleyen Türk turizm sekt?rünün yat?r?mc?lar?; temapark, su parklar?, oyun alanlar?, golf, spor, animasyon ve benzeri ürünlerle hizmet ?e?itli?ini art?r?yor.

ATRAX 2018, 1-3 ?UBAT’TA

Dünyan?n ?nde gelen e?lence tesisi yat?r?mc?lar?n?, oyun ve ekipman üreticilerini, etkinlik organizat?rü firmalar?n?, turistik i?letme sahiplerini, belediye y?neticilerini ve mimarlar? bulu?turan Uluslararas? E?lence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuar? ATRAX, Türkiye ve ?evre ülkelerin e?lence sekt?ründeki tek ihtisas fuar? olma ?zelli?ini ta??yor. E?lence ve turizm sekt?rü oyuncular?n?n bulu?tu?u ATRAX Fuar?’n?n 6.’s?n? 1-3 ?ubat 2018 tarihleri aras?nda ?stanbul Fuar Merkezi’nde ger?ekle?tirecek olan Tureks Fuarc?l?k’?n Genel Müdürü Nergis Aslan, turizmgunlugu.com olarak sorular?m?z? yan?tlad?.

atrax-fuari-1-689x420


“TüRK?YE’N?N POTANS?YEL? ?OK BüYüK”

?lkini 2012 y?l?nda ger?ekle?tirdikleri ATRAX Fuar?’n?n bu y?l 6.’s?n? organize edeceklerini belirten Aslan, fuar?n ??k?? notas? ve Türkiye’nin e?lence sekt?ründe geldi?i noktaya ili?kin ?unlar? s?yledi: “ülkemizde e?lence sekt?rüne ve e?lence alanlar?na bir ilgi var ancak bu konuda ?ok eksi?iz. Bu alanda Türkiye’de büyük bir potansiyelin oldu?unu g?rdükten sonra dünyadaki ?rnekleri inceledik. Bilindi?i gibi Amerika ve Fransa’da ?ok say?da turist ?eken Disneyland’lar var. Türkiye de gen? nüfusu fazla olan bir ülke ve yeni yeni yat?r?mlar yap?l?yor. ATRAX Fuar?’n? ilk düzenledi?imiz 2012 y?l?nda Türkiye’nin ilk temapark? Vialand Tema Park’? yap?l?yordu. Bu anlamda Vialand’la beraber do?duk diyebiliriz.

“E?LENCE SEKT?Rü HIZLI BüYüYOR”

?imdi Türkiye’nin her taraf?nda ?ok büyük projeler yap?lmaya ba?land? ve e?lence sekt?rü de ülkemizde her ge?en gün artan bir h?zda büyüyor. Belediyeler ba?ta olmak üzere al??veri? merkezleri, oteller, toplu konut firmalar? ve yat?r?mc?lar giderek artan say?da yeni ve kapsaml? projelerini hayata ge?iriyor. Ankara turizmini hareketlendirmek i?in yap?lan ANKA Park projesi var. Yine Osmaniye Belediyesi’nin ge?ti?imiz günlerde a??l???n? yapt??? Masal Park projesinin b?lgenin ekonomisine ve turizmine ciddi anlamda katk? sa?lamas? bekleniyor. Türkiye’de art?k parklar ve e?lence anlay??? de?i?iyor. Biz bunu ?nceden g?rüpü hissetti?imiz i?in bu sekt?rde fuar yapmaya karar verdik.

atrax-fuari-12

“ATRAX FUARI, YATIRIM YAPMAK??STEYENLER ???N DO?RU ADRES”

ATRAX Fuar?; sadece Türkiye’den de?il, dünyan?n her taraf?ndan e?lence konusundaki uzman kurulu?lar?, e?lence ürünleri satanlar?, park dizayn edenleri bir araya getiriyor. Bu konuda Türkiye’de de iyi üreticiler var. Dünyadaki fuarlara giden, orada Türk ürünlerini satan, e?lence ve oyun mekan? lunapark makinelerini üreten bir?ok firmam?z var. ?zellikle Polin Waterparks diye bir firma var ki su kayd?raklar? ve su parklar?n?n tasar?m, üretim ve montaj?nda her k?tada ger?ekle?tirdi?i 2 bin su park? projesiyle dünya liderli?ine oynuyor. Bu anlamda Türkiye ismini yurt d???nda duyurmaya ba?lad?. Türkiye’deki üretici firmalar?m?z ile yurt d???ndan gelen firmalar?n kat?ld??? ATRAX Fuar?, bu konuda yat?r?m yapmak isteyenlerin do?ru firmalarla tan??abilece?i bir platformdur.

“OTELLER, E?LENCEY?????NE ALDIK?A?CAZ?BE MERKEZ? HAL?NE D?Nü?üYOR”

Her y?l alternatif turizm alanlar?n?n ?o?ald??? ülkemizde 2018 y?l?nda beklentiler daha da yüksek. Bu alternatifler aras?nda en büyük pay? da e?lence sekt?rü al?yor. ATRAX Fuar? ile e?lence alanlar?n?n turizme katk?s?n? art?rmay? hedefliyoruz. Yap?lan ?zel e?lence alanlar?, düzenlenen uluslararas? organizasyonlar bunun en büyük ?rneklerini olu?turuyor. E?lence sekt?rü i?in oteller ?ok ?nemli bir pazard?r. Bu anlamda oteller e?lencenin ayr?lmaz bir par?as?d?r. Oteller e?lenceyi i?ine ald?k?a cazibe merkezi haline d?nü?üyor. Bir?ok otelin de e?lence alan? yat?r?m? var. Su kayd?raklar?, ?ocuk oyun alanlar?, spor alanlar vs. bunlar?n hepsi asl?nda turizm ve ?zellikle de tatil otelleri i?in bir zorunluluk. ?nsanlar tatile e?lenmeye gidiyorlar ve e?lence üniteleri de otellerin tercih edilme sebebi oluyor. O yüzden turizm kurulu?lar? i?in bu fuar ?nemli. Farkl? e?lence alternatifleriyle daha ?ekici hale gelebilirler.

“MACERA PARKLARI ARTIK?OTELLERE DE G?RMEYE BA?LADI”

?ehir otellerinde biliyorsunuz outdoor etkinlik alanlar? ?ok fazla yok. ?? mekan e?lenceleri olarak ?ocuk oyun gruplar?, büyükler i?inse spor ya da aktivite alanlar? olabiliyor. Bu anlamda ?ehir otelleri ?ok fazla a??k hava kullanm?yorlar ama tatil b?lgelerinde ?ok fazla a??k alan aktivitesi olabiliyor. ??inde ?ok büyük macera parklar? olabiliyor. ?imdi macera parklar? otellere de girmeye ba?lad?. Bunun yan?nda ?stanbul’da büyük e?lence alanlar? olan oteller de var. Ge?enlerde Sheraton ?stanbul Atak?y Hotel’e gittim… Onlar?n baya?? büyük bir alan? var ve orada ne yapacaklar?na dair ?e?itli fikirler yürütüyorlar. Dolay?s?yla bence ?ehir otelleri de yava? yava? ?nemini fark edip e?lenceyi i?lerine alacaklar.

“BüYüK E?LENCE TES?SLER???STANBUL’UN CAZ?BES?N? ARTTIRIR”

Asl?nda dünyadaki ?rneklerinde de e?lence alanlar? ayr? bir tesis olarak olu?uyor. Oteller, o tema parklara gezmek i?in gelen misafirlerle doluyor. Bu anlamda ?ehir otellerinin ?yle bir g?revi olabilir. Mesela Vialand bir e?lence tesisi… ?ok daha büyük planlan?p yap?labilir, yeni üiteler eklenebilir ki onlar?n da zaten ?yle planlar? var. Anadolu yakas?nda ViaSea Temapark, Akvaryum, Aile E?lence Merkezi, Florya’da dünyan?n en büyük tematik akvaryumu ?stanbul Akvaryum var. Bunlar hep e?lence tesisleri olarak ?stanbul’un cazibesini artt?ran noktalard?r. Buraya gelen misafirler de muhtemelen her ?eyi otelde yapay?m derdinde olmayacakt?r. Otel, al?? veri? merkezi, tematik parklar, e?lence merkezleri vs. bir?ok ?eyi bir arada bulmas? laz?m. Dolay?s?yla ?ehrin bu alanlarda yat?r?ma doymas? gerekir. Bu noktada yat?r?mc?lara i? dü?üyor ama otellerin de e?lence yat?r?mlar?yla ?ehrin cazibe merkezi haline gelmesini desteklemesi gerekiyor.

“ARTIK MANTIK DE????YOR”

Oteller ayr?ca kendi i?lerinde de e?lenceyi bar?nd?rmal?lar. Ge?enlerde, Bolu’da yap?lan bir devre tatil k?yüne gittim. Oras? da asl?nda bir kapl?ca otel ama ‘Kapl?cay? art?k ya?l?lar?n geldi?i bir yer olmaktan ??karmak istiyoruz’ deyip macera park? yapt?lar ve bir sürü e?lence ünitesi eklemeye ba?lad?lar. Art?k mant?k de?i?iyor. Tüm otellerin i?inde e?lencenin de olmas?, ya?l?lar da dahil herkesin e?lenmesi gerekiyor. Bu anlamda 1-3 ?ubat 2018 tarihleri aras?nda ?stanbul Fuar Merkezi’nde ger?ekle?tirece?imiz ATRAX Fuar?’na yurt i?inden lunapark makineleri üreticileri, similasyon ve oyun makinesi üreticileri, macera park? ve su park? üreticileri gibi bir?ok yerli firmam?z kat?lacak. Bunun yan? s?ra ?ngiltere, Fransa, ?in, ?talya, Almanya, Kanada, ABD gibi bir?ok ülkeden de kat?l?mc?lar bu fuarda olacak. Fuara ?ok say?da da ziyaret?i bekliyoruz. ?u anda telefonlar?m?z online, ba?vurular?m?zdan g?rebiliyoruz… ?ok say?da yurt d??? al?c?s? da gelecek bu fuara. Suudi Arabistan’dan bir yat?r?mc? arad?… ?ok büyük bir park yap?lacakm??, ?u anda teklif toplan?yormu?… O yüzden Türkiye’den teklifleri almak üzere bu fuara gelecekmi?.

“TUR?ZM SEKT?RüNü MUTLAKA FUARIMIZA BEKL?YORUZ”

Bu fuarda bence oteller i?in ?ok yeni fikirler olacak. Dolay?s?yla turizm sekt?rü oyuncular? bu fuarda belki de otellerinin cazibesini artt?rabilecek farkl? alternatifler bulabilecekler. ?ünkü art?k her ?ekilde insanlar gittikleri yerlerde e?lenmek istiyorlar. Otel demek zaten dinlenmek ve e?lenmek anlam?na geliyor. Bence bu fuardan hi? ak?llar?nda olmayan otellerine yapabilecekleri yat?r?m imkanlar?yla ve fikirleriyle d?necekler. O yüzden turizm yat?r?mc?lar?n? ve otel yetkililerine mutlaka ATRAX 2018 Fuar?’na bekliyoruz”.

Bir Cevap Yaz?n

E-posta hesab?n?z yay?mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile i?aretlenmi?lerdir