De?erli Kat?l?mc? ve Ziyaret?ilerimiz,

Türkiye’nin ilk ?ve tek e?lence, aktivite, park, rekreasyon? endüstrisi fuar?n? alt?nc? y?l?nda da beklentilerin üzerinde bir ba?ar? ile tamamlad?k. ATRAX, uluslararas? firma kat?l?mlar?, profesyonel ziyaret?ilerin yo?un ilgisi ve ?nemli i? anla?malar? ile yedinci y?l?nda da sekt?ründe b?lgenin ?nemli bir fuar? oldu?unu ispatlad?.

Tureks Ekibi olarak, kat?l?mc? ve ziyaret?i say?m?zla ayn? zamanda kalitemizle ATRAX’? dünya ?ap?nda bilinen ve ilgi g?ren bir organizasyon konumuna getirmi? olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

ATRAX; e?lence, aktivite, park ve rekreasyon? endüstrisinde büyük projelerin planland??? Türkiye ve kom?u ülkelerin bu sekt?rde düzenlenen tek ihtisas fuar? olarak ilgili sekt?r temsilcilerinin uluslararas? i? ba?lant?lar? kurabilme, mevcut ba?lant?lar? gü?lendirebilme, yeni pazarlara ula?abilme imkanlar? bulacaklar? ?nemli bir ticaret platformu olmaya devam edecektir.

Sekt?rdeki yenilik ve geli?melerin takip edilmesinin yan?nda, ülkemiz üreticilerine ihracat potansiyellerini artt?rma f?rsat? yaratacak olan ATRAX Fuar?, yurtd???ndaki firmalar?nda Türkiye, Ortado?u ve Balkanlar pazar?na girebilmesinde ?nemli rol oynamaktad?r.

Alan?nda etkin bir ihtisas fuar? olan ATRAX dünyan?n her yerinden ?ok say?da profesyonel kat?l?mc? ve ziyaret?iyi ?stanbul’da bulu?turmaya haz?rlan?yor.

Deneyimli ekibimizle kapsaml? ve titiz bir ?al??ma yürüterek ATRAX 2020’de sizlerle bulu?mak i?in heyecanl? bir haz?rl?k sürecindeyiz.

13 – 15 ?ubat’ta ATRAX 2020’de bulu?mak üzere!
Tureks?Ekibi