Ba?vuru Tarihi: 1 A?ustos – 21 Aral?k 2018

E?LENCE, ETK?NL?K VE REKREASYON SEKT?RüNüN PARLAYAN YILDIZLARI ARANIYOR!

Sekt?ründe Türkiye’nin ilk ve tek yar??mas? “Shining Star Awards 2019 – E?lence, Etkinlik ve Rekreasyon ?dülleri”, bu y?l 6. kez organize edilmektedir.

Shining Star Awards, ?nemli bir ihtiyaca d?nü?en e?lence – dinlence alanlar?na ve etkinliklere y?nelik fark?ndal?k ve gündem olu?turmak bu sayede sekt?rün geli?imine katk? sa?layarak sekt?rün daha nitelikli ürün ve hizmetler sunarak toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla de?er yaratmas?na katk? sa?lamak amac?yla düzenlenmektedir.

Ba?ar?l? ?al??malar?n ?n plana ??kar?ld??? yar??mada ü? farkl? kategoride ger?ekle?en ba?vurular, sekt?rün uzman ki?ilerinden olu?an jüri taraf?ndan incelenmektedir. Kazananlar?n ?dülleri ATRAX Fuar? Gala Gecesi kapsam?nda düzenlenen ?dül T?reni’nde takdim edilmektedir.

Sekt?re hizmet veren ki?i ve kurumlar?n katk?lar?n? ?n plana ??kartan yeni projeleri te?vik eden ve ba?ar?lar? yücelten Shining Star ?dülleri, dünya standartlar?nda etik rekabetin ve rakiplere sayg? e?i?inin kap?lar?n? aralamaktad?r.

 

E?lenceli ?al??malar?n?z?n ve etkinliklerinizin sekt?re ?rnek te?kil etmesini istiyorsan?z
“Shining Star Awards 2019- E?lence, Etkinlik ve Rekreasyon ?dülleri” yar??mas?na sizleri de davet ediyoruz.


DüZENLEYEN

Shining Star Awards – E?lence, Etkinlik ve Rekreasyon ?dülleri T?reni; ATRAX Fuar? kapsam?nda, Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k taraf?ndan organize edilmektedir.

Kimler Kat?labilir?

Yar??ma; e?lence temal? tesisler, parklar, belediye parklar?, otel ve AVM e?lence alanlar?, müze ve ?ren yerleri, hayvanat bah?eleri, su parklar?, lunapark, paintball, sinema, go-kart, bowling, akvaryum tesislerini, etkinlik firmalar?n?-mekanlar?n?-organizat?rlerini, kurumsal firmalar?, üniversiteleri, sekt?r firmalar?n?n ürünlerini ve yat?r?mc?lar?n?, ayn? zamanda belediye, otel, AVM, toplu konut ve di?er kapal?- a??k e?lence alan? i?in tasarlanm?? uygulanmaya ba?lanm?? ya da henüz uygulanmam??; bünyesinde e?lence, aktivite ve spor alanlar?, bilim –kültür parklar?, ?zel aktivite ve dinlenme alanlar?, rekreasyon alanlar? vb. bulunduran yeni projeleri ve ATRAX Fuar? kat?l?mc?lar?n? kapsamaktad?r.

YARI?MA DETAYLARI

Kategori 1: E?LENCEN?N YILDIZLARI

1.1 En Ba?ar?l? Temal? A??k Alan E?lence Merkezi:
Bu kategoriye son ba?vuru tarihi olan 21 Aral?k 2018’a kadar faaliyete ge?mi? olan temal? a??k alan e?lence tesisleri, hayvanat bah?eleri, paintball tesisleri, golf tesisleri vb. e?lence odakl? tesisler ba?vurabilir.

1.2 En Ba?ar?l? Temal? Kapal? Alan E?lence Merkezi:
Bu kategoriye son ba?vuru tarihi olan 21 Aral?k 2018’a kadar faaliyete ge?mi? olan temal? kapal? e?lence tesisleri, ?ocuk e?lence alanlar?, sinema, bowling, akvaryum ve e?lence odakl? tesisler vb. ba?vurabilir.

1.3 En Ba?ar?l? Belediye Park?:
Bu kategoriye son ba?vuru tarihi olan 21 Aral?k 2018’a kadar, en az 3 ayd?r faaliyette olan, park ve bah?elerinde ?ocuk e?lence alanlar?, spor aletleri, bilim–kültür parklar?, ?zel aktivite ve dinlenme alanlar? vb. bulunduran belediyeler ba?vurabilir.

1.4 En Ba?ar?l? AVM E?lence Alan?:
Bu kategoriye son ba?vuru tarihi olan 21 Aral?k 2018’a kadar faaliyete ge?mi? olan ve i?inde ?ocuk e?lenme alanlar?, yeti?kin e?lence üniteleri, ?zel aktivite alanlar? vb. bulunan al??veri? merkezleri ba?vurabilir.

1.5 En Ba?ar?l? Müze:
Bu kategoriye son ba?vuru tarihi olan 21 Aral?k 2018’a kadar faaliyete ge?mi? olan devlet kurumu ya da ?zel müze ve ?ren yerleri ba?vurabilir.

1.6 En Ba?ar?l? Su Park?:
Bu kategoriye son ba?vuru tarihi olan 21 Aral?k 2018’a kadar faaliyete ge?mi? olan bünyesinde su kayd?raklar?, ?i?me su oyun ekipmanlar?, su e?lence- spor ara?lar? vb. bulunan e?lence tesisleri, aquparklar ve oteller ba?vurabilir.

1.7 En Ba?ar?l? Temal? Konut Projesi:
Bu kategoriye son ba?vuru tarihi olan 21 Aral?k 2018’a kadar tamamlanm??, uygulanmaya ba?lanm?? ya da henüz uygulanmam??; bünyesinde ?zel aktivite alanlar?, spor üniteleri, dinlenme alanlar?, e?lence tesisleri veya üniteleri vb. bulunduran toplu konut projeleri ba?vurabilir.

1.8: Y?ld?zl? Proje:
Bu kategoriye son ba?vuru tarihi olan 21 Aral?k 2018’a dek, belediye, otel, AVM ve di?er kapal?- a??k e?lence alan? i?in tasarlanm??, uygulanmaya ba?lanm?? ya da henüz uygulanmam??; bünyesinde e?lence, aktivite ve spor alanlar?, bilim–kültür parklar?, ?zel aktivite ve dinlenme alanlar?, rekreasyon alanlar? vb. bulunduran yeni projeler ad?na ba?vurulabilir.

Kategori De?erlendirme Kriterleri

1.1-1.8 ??in De?erlendirme Kriterleri

 • Ekipman ?e?itlili?i
 • Etkinlik Zenginli?i
 • Kalite ve Güvenlik ?al??malar?
 • Mü?teri / Ziyaret?i Memnuniyeti
 • Pazarlama Faaliyetleri
 • Personel Nitelikleri
 • Tesisin Mimar? Tasar?m?
 • Yaratt??? de?er

1.9 En Ba?ar?l? Yeni ürün:
Bu kategoriye e?lence tesislerinde kullan?lmak üzere teknolojik a??dan geli?tirilmi?, beklentileri kar??laman?n üzerinde e?lence sekt?rüne yeni bir bak?? a??s? kazand?ran, 2017-2018 y?llar? i?inde e?lence tesislerinde kullan?ma haz?r veya kullan?mda olan ürünler i?in ba?vuru yap?labilir.

En Ba?ar?l? Yeni ürün ??in De?erlendirme Kriterleri

? Kalite ?al??malar?
? Mü?teri ?lgisi
? Yenilik ve Yarat?c?l?k
? Güvenlik Uygulamalar?
? Estetik

Ba?vuru ?artlar?:

 • Bu ürün daha ?nceki bir ürünün yeni sürümü ise tüm yenilik ve ay?rt edici ?zellikleri belirtilmelidir.
 • Her firma en fazla 3 ürünüyle yar??maya kat?labilir.
 • ürünün, sa?l?k ve kalite ?artlar?na uygun materyalle haz?rlanm?? olmas? gerekmektedir.
 • Aday firma temsilcisi, gerekti?inde jürinin sorular?na cevap vermelidir.
 • ürünün, yerli üretici taraf?ndan yerli ürün olarak tasarlanm?? olmas? gerekmektedir.

1.10 Y?l?n Giri?imcisi:
Bu kategoride, 2017-2018 d?neminde e?lence ve etkinlik sekt?ründe (ürün geli?tirme, tesis kurulumu, büyük organizasyonlar vb.) yeni projelere imza atm?? ki?i veya kurulu?lar, ?neri y?ntemi ile aday g?sterilecektir.

Bu kategoride kurulu?lar?n online ba?vuru yapmas?na gerek yoktur.

Y?l?n Giri?imcisi ??in De?erlendirme Kriterleri

? Tesisin Yat?r?m De?eri
? Tesisin Ekonomiye Katk?s?
? Tesisin Getirdi?i Yenilik ve Yarat?c?l?k
? Tesisin Sekt?re Katk?s?
? Tesisin Yaratt??? ?stihdam
? Tesisin A??rlad??? Ziyaret?i Say?s?
? Tesisin Türkiye’de ki Yeri ve ?nemi

1.11 En Ba?ar?l? Festival:
Bu kategoriye, 2017-2018 d?neminde kamu kurumlar? veya ?zel kurulu?lar taraf?ndan organize edilen festivaller ad?na ba?vuru yap?labilir.

En Ba?ar?l? Festival ??in De?erlendirme Kriterleri

? Etkinlik Zenginli?i
? Ziyaret?i ?lgisi
? Festival Alan?n?n Düzeni
? Tan?t?m Faaliyetleri
? Güvenlik ?nlemleri
? Kültürel ve Tarihi De?erleri Koruma Ba?ar?s?
? Yaratt??? De?er

Kategori 2: TEMA YILDIZLARI – MUTLU ?EH?RLER

2.1. Y?l?n Mutlu ?ehri:
Bu kategoriye, 2017-2018 d?neminde ?ehir sakinlerinin mutlulu?una katk? sa?layacak e?lence ve etkinlik tesisleri- alanlar? kazand?rm??, ?ok y?nlü parklar? ile ?rnek olmu?, düzenledi?i etkinlikleri ile büyük bir kitleye ula?m??, ye?il alanlar? ile do?ayla i? i?e ortamlar yaratm??, sportif aktiviteleri ile hareket etmeye y?nlendirmi? il belediyeleri ba?vuru yapabilirler.

2.2. Y?l?n Mutlu ?l?esi:
Bu kategoriye, 2017-2018 d?neminde ?ehir sakinlerinin mutlulu?una katk? sa?layacak e?lence ve etkinlik tesisleri- alanlar? kazand?rm??, ?ok y?nlü parklar? ile ?rnek olmu?, düzenledi?i etkinlikleri ile büyük bir kitleye ula?m??, ye?il alanlar? ile do?ayla i? i?e ortamlar yaratm??, sportif aktiviteleri ile hareket etmeye y?nlendirmi? il?e belediyeleri ba?vuru yapabilirler.

Tema Y?ld?zlar?-Mutlu ?ehirler ??in Kategori De?erlendirme Kriterleri

 • ?ok Y?nlü Parklar?
 • Etkinlik Zenginli?i (Kültürel-Sanatsal-Sosyal)
 • Sportif Aktiviteler
 • Ye?il Alanlar?
 • ?ehir Halk?n?n Kat?l?m? ve ?lgisi
 • Tan?t?m Faaliyetleri
 • Yaratt??? De?er

 

 

YARI?MA KATILIM ?ARTLARI

Yar??maya herhangi bir kategoride ba?vuru yapacak kurum ya da kurulu?un;

 • E?lence, etkinlik, park, rekreasyon endüstrisi ve hizmetleri kapsam?nda faaliyet g?steriyor olmas? gereklidir.
 • Yar??ma takvimini ge?irmeden ba?vuruda bulunmas? gerekmektedir.
 • Yar??ma ba?vuru y?ntemini eksiksiz olarak yerine getirmesi ?artt?r.
 • Ba?vuru yapmay? planlad??? kategorinin kriterlerine uygun ?zellikler ta??yor olmas? gerekmektedir.
 • Daha ?nce ?dül alm?? ürün, hizmet ya da kurulu? ancak bir yenilik ve geli?me olmas? durumlar?nda tekrar ba?vuru yapabilecektir.

 

BA?VURU Y?NTEM?

TüM BA?VURULAR ONLINE OLARAK GER?EKLE?T?R?LECEKT?R.

 • Shining Star Awards’a tüm ba?vurular //www.eglenceodulleri.com adresinden online olarak ger?ekle?tirilecektir.
 • Aday Ba?vuru K?lavuzu’nu //www.eglenceodulleri.com/basvuru-kilavuzu.php adresinden indirebilirsiniz.
 • Aday ürün ya da hizmet ?zelliklerini, kullan?c?ya faydalar?n?, farkl?l?klar?n? Aday Ba?vuru K?lavuzu’nda belirtilen ?zellikler do?rultusunda a??klayarak yaz?n?z.
 • ürün veya hizmetin farkl? a??lardan foto?raflar?, tan?t?m bro?ürü, pdf doküman? ve videosu gibi tan?t?m?na destek olacak materyallerini online ba?vuru formuna ekleyebilirsiniz.
 • Jüri, sadece online ba?vuru üzerinde de?erlendirme yapaca??ndan, ba?vurulan hizmet ile ilgili videonun sisteme yüklenmesi yar??ma aday?na ?nemli bir avantaj sa?layacakt?r. Yüklenen videonun ?zelliklerinin a?a??daki gibi olmas? ba?vurunuzu daha etkili anlatman?za katk? sa?layacakt?r.
 • Video süresinin 3-6 dakika aras?nda olmas? yeterlidir.
 • Videonun sesli olmas? daha etkin bir tan?t?m sa?layacakt?r.
 • Videolardaki g?rüntü ve ses kalitesinin, anla?mazl??a ve kar???kl??a mahal vermeyecek ?ekilde olmas? anlatmak istediklerinizin daha rahat anla??lmas?n? sa?layacakt?r.
 • Videonun i?eri?inde, aday kurum/ kurulu?un mimari tasar?m?, alan i?erisinde bulunan ekipman ?e?itlili?i, y?l i?erisinde ger?ekle?tirilen etkinlikler, pazarlama faaliyetleri, temizlik- hijyen ko?ullar?, ula??m imkanlar?, personel niteli?i gibi konulardan ayr?ca yenilik- yarat?c?l?k ve sürdürülebilirlik anlam?nda bulundu?u lokasyondan ve sekt?re sa?lad??? katk?lardan bahsedilmesi faydal? olacakt?r.
 • Teknik ?zellikler: Videodaki g?rüntünün en az 1024×720 px boyutunda, en az 30 fps frekans?nda ve 1000 kbps ??zünürlü?ünde (bitrate) olmas?; sesin ise en az 128 kbps, 44.100 khz ve 2 kanal stereo ?zelliklerinde olmas? daha kaliteli ses ve g?rüntü sa?layacakt?r.
 • Online ba?vurunuzdan sonra ba?vuru formunuzun kopyas? e-mail adresinize g?nderilecektir.
 • Yar??ma ba?vurular? sadece Türk?e olarak kabul edilecektir.

 

G?ZL?L?K
Shining Star Awards – E?lence, Etkinlik ve Rekreasyon ?dülleri i?in yap?lan tüm ba?vurular gizli tutulacakt?r. ?dül aday?n?n ba?vuru formu sadece organizasyon ekibi ile jüri taraf?ndan incelenecek ve ?dül t?reni esnas?nda sadece kazananlar a??klanacakt?r.

 

ADAY DE?ERLEND?RME VE KARAR A?AMASI

 • Shining Star Awards 2019 – E?lence, Etkinlik ve Rekreasyon ?dülleri son aday ba?vuru tarihine dek ba?vuran tüm adaylar?n ba?vurular?; kamu, ?zel sekt?r profesyonelleri ve akademisyenlerden olu?an jüri taraf?ndan tek tek ve toplu de?erlendirme y?ntemi ile incelenecektir. ?dül sahipleri, jüri üyelerince yap?lan puanlaman?n akabinde, oylama y?ntemi ile nihai karara ba?lanacakt?r.
 • ?dül sahipleri, 15 ?ubat 2019 tarihinde ATRAX Gala Gecesi kapsam?nda ger?ekle?tirilecek olan Shining Star Awards 2019 ?dül T?reni’nde ilan edilecektir.
 • Kategorilerden herhangi birinde ?düle uygun aday olmad??? durumda Jüri kategoriyi iptal etme veya daha uygun bir kategori ekleme hakk?n? sakl? tutar.

 

DETAYLI B?LG? ???N; Tüm ?neri ve sorular?n?z i?in organizasyon ekibimizle temasa ge?ebilirsiniz.
[email protected] / 0212 570 63 05