ATRAX’a Kat?lman?n Ayr?cal?klar? ve Neden ATRAX?

1. Türkiye’nin ?lk ve Tek ?htisas Fuar?
Türkiye ve yak?n co?rafyas? kapsam?nda E?lence-Aktivite, Park-Rekreasyon Endüstrisini biraraya getiren tek fuarda yer alarak, firman?z?n sekt?rdeki fark?n? g?sterebilirsiniz.

2. Uluslararas? Kat?l?mc? Profili
Geli?en teknolojiler ve ekonomideki pay? ile dünyada büyük bir kitleye hitap eden e?lence,rekreasyon sekt?ründe hizmet veren Dünya devi firmalar?n ürün ve hizmetlerini inceleme f?rsat? buluyorsunuz. Uluslararas? düzeyde otel, tatil k?yü yat?r?mc?lar?, belediye y?neticileri, mimarlar ve firma y?neticilerinin bulundu?u fuarda firman?z? ?n plana ??kararak sekt?rünüzde avantaj sa?lay?n.

3. Uluslararas? Düzeyde Profesyonel Ziyaret?i
?stanbul’un stratejik ?nemi ve co?rafi konumundan dolay? ATRAX; Avrupa, Balkan ülkeleri, Afrika, Orta Do?u, Rusya, Birle?ik Arap Emirlikleri ve Türk? Cumhuriyetleri’nden ?ok say?da ziyaret?i almaktad?r.

4. Yabanc? Firmalar ?stanbul’da Bulu?urken D??ar?da Kalmay?n
E?lence ve rekreasyon endüstrisinin dünya ekonomisindeki yerini bilen, geli?en potansiyeliyle Türkiye pazar?na girmek isteyen ?nemli firmalar?n y?neticileriyle bulu?mak i?in ?nemli bir f?rsat olan ATRAX, sekt?rün dünya devlerini ?stanbul’a ta??yor. Ticaretin bulu?ma noktas? ve stratejik ?nemi ile ?stanbul, e?lence ve rekreasyon endüstrisi sekt?rünü bulu?tururken, d??ar?da kalmay?n.

5. Büyüyen Pazardan Pay?n?z? Koruyun
Dünyada yerle?mi? ve Türkiye’de son y?llarda geli?meye ba?layan e?lence ve rekreasyon sekt?ründe firman?z?n gücünü ve fark?n?, sekt?rün tek fuar? olan ATRAX’ta ?n plana ??karak g?sterebilirsiniz.

6. Yat?r?m ??in En Do?ru Zamanlama
Türkiye’deki pazar geli?imi g?z ?nüne al?nd???nda?e?lence ve rekreasyon?sekt?ründeki yat?r?mc?lara firman?z? tan?tman?n en kolay yolu; stratejik zamanlama a??s?ndan en do?ru zamanda ger?ekle?en ATRAX’?n ayr?cal?kl? kat?l?mc?lar? aras?nda yer almakt?r.

7. Kamu, ?zel Sekt?r ve Sivil Toplum Kurulu?lar?na Ula??n
Fuara kat?l?m ve ziyarette bulunacak sekt?rün kamu y?neticileri, ?zel sekt?r firmalar? ve sivil toplum kurulu?lar? ile e?zamanl? biraraya gelerek, en geni? hedef kitlenize ula??n.

8. Yeni ?? Ba?lant?lar?yla Bulu?un
Sekt?rünüzde yat?r?m yapmay? dü?ünen ziyaret?ilerle, yurti?i ve yurtd???ndan firman?z?n ürün ve hizmetleriyle ilgilenen profesyonel i? ortaklar? ile biraraya gelmenin en kolay yolu ATRAX’a kat?lmakt?r. E?lence?dünyas?n?n odak noktas? turizm alan?nda hizmet veren y?neticilerle el s?k??mak f?rsat?n? ka??rmay?n.

9. Marka ?maj?n?z? Gü?lendirin
Sekt?rünüzün Türkiye’deki ilk ve tek fuar?nda yer alarak dünya ?ap?nda rakipleriniz ve mü?terileriniz g?zünde, markan?z?n bilinirli?i ve prestijini yükseltirsiniz.

10. Verimli Zaman Y?netimi ile Mü?terilerinizin Alg?s?n? Y?netin
Mevcut ve potansiyel mü?terilerinizle ili?kilerinizin gü?lenmesi i?in fuarlara kat?larak, kat?l?mc? ve ziyaret?ilerle ger?ekle?tirece?iniz g?rü?meler sayesinde hem zaman hem nakit kayb?n? azaltan büyük bir avantaj kazan?rs?n?z.

11. Rakiplerinizden Haberdar Olun
Sekt?rünüzde faaliyet g?steren di?er firmalar?n ?al??malar?n? yak?ndan g?rebilmenin en kolay yolu fuarlarda rakiplerinizle bulu?makt?r.

12. Sekt?rün Geli?im ve Taleplerini Yak?ndan Takip Edin
Firman?z?n hizmet verdi?i alandaki geli?meleri uzmanlar?ndan dinleyerek, pazar ihtiya?lar?ndan, mü?teri beklentilerinden, sekt?rdeki teknolojik geli?melerden haberdar olun.

13. Reklam Gücünüzü ve Haberinizi Artt?r?n
Sekt?rünüzde Dünyan?n takip edece?i gü?lü bir fuarda yer alman?n etkisiyle haber deste?inizi yükseltebilir, reklam gücünüzü artt?rabilirsiniz. Ulusal ve uluslararas? sekt?r medyas? taraf?ndan desteklenen ATRAX’ta yer alarak, firman?z?n bilinirli?ini yükseltin.