?STANBUL FUAR MERKEZ? ( HALL 9 – HALL 10 – HALL 11 ) Atatürk Havaliman? Kar??s? Ye?ilk?y / ?STANBUL
?stanbul Expo Center fuar alanlar?n?n en büyük avantajlar?ndan birisi ula??m?n son derece kolay olmas?d?r. Fuar alan? ?stanbul’un en stratejik yerlerinden birinde yap?lm??t?r.

Atatürk Havaliman?’n?n yan?nda olmas? sayesinde, yurtd???ndan ve Türkiye’nin di?er illerinden gelen ziyaret?i, kat?l?mc? ve konuklar ?stanbul’un yo?un trafi?ine girmeden ?stanbul Expo Center’a iki dakikada ula??labilmektedir.

E5, TEM Otoyolu ve Sahil Yolu’nun kesi?me noktas?nda olan ?stanbul Expo Center ?zel ara?lar?yla gelecekler i?in rahatl?kla ula??labilecek bir konumdad?r.
?ehir merkezi ve havaliman?na rahat ve h?zl? ba?lant? sa?layan metro hatt? da fuarlara binlerce ki?inin h?zla ve en kolay bi?imde ula?mas?n? sa?l?yor. ?stanbul Anadolu yakas?ndan deniz yolu ile gelmek isteyenler i?inse Bak?rk?y sahilinde yer alan deniz otobüsleri iskelesi fuar alan?na on dakika uzakl?ktad?r.