mutlu_tr

ATRAX 2019‘da ‘Mutlu ?ehirler’i Konu?uyoruz!

?nsanlar i?inde bulundu?u ?ehrin bilinci ile ?ekilleniyor, ?ehrin ruhu; ?ehir sakinlerinin duygu durumlar?n? etkileyerek mutlu ya da mutsuz insanlar var ediyor.

ATRAX, bu y?l? ‘Mutlu ?ehirler’ Fuar Temas? ile daha fazla sosyalle?me ve aktivite imkan? sa?layan, ?ehir halk?n?n mutlulu?una odaklanm?? e?lence ve rekreasyon projelerini ?n plana ??kar?yor.

?zel sekt?r taraf?ndan yap?lan yat?r?mlar?n yan? s?ra ‘Mutlu ?ehirler’ in?a etmede sürecin odak noktas?n? yerel y?netimler ve projeleri olu?turuyor.

ATRAX 2019 Fuar? temas? kapsam?nda sekt?r uzmanlar? ve yerel y?netimler ile “Mutlu ?ehirler” ?n?a Etmenin ?nemi ve Gereklilikleri, E?lence ve Rekreasyonun ?ehir Halk?n?n Mutlulu?u üzerindeki Etkileri’ konu?uluyor.? Sekt?r payda?lar?n?n bir araya geldi?i ATRAX’da yar??malar ile sekt?rün ?nde gelen projeleri ?düllendiriliyor.