mutlu-tr

ATRAX 2019‘da ‘Mutlu ?ehirler’i Konu?uyoruz!

??nsanlar i?inde bulundu?u ?ehrin bilinci ile ?ekilleniyor, ?ehrin ruhu; ?ehir sakinlerinin duygu durumlar?n? etkileyerek mutlu ya da mutsuz insanlar var edebiliyor. Mutlu ?ehir’lerde ya?ayan insanlar daha sa?l?kl? ve daha üretken ve daha sosyal bireyler olarak daha fazla de?er yarat?yor, toplumsal kalk?nmaya katk? sa?l?yor.

‘Mutlu ?ehirler’ in?a etmede ?zel sekt?r taraf?ndan yap?lan yat?r?mlar?n yan? s?ra, sürecin odak noktas?n? yerel y?netimler ve projeleri olu?turuyor.

Yerel Y?netimler taraf?ndan ?ehir sakinleri i?in planlanan rekreasyonel aktiviteler, sosyal tesisler, etkinlik ve e?lence alanlar? bireysel mutlulu?un yan?nda toplumsal mutlulu?u olu?turmaya y?n veriyor.

Bu bak?? a??s?yla toplumsal ya?am kalitesine katk? sa?lamak ve Mutlu ?ehirler ile sosyal-kültürel de?er yaratmak amac?yla ATRAX,’ Gelece?in Mutlu ?ehirleri’ i?in ?novasyon ve ??birli?i Platformunda konunun uzmanlar? ve payda?lar?n? bir araya getiriyor.

Mutlu ?ehirler? olu?turmaya y?nelik yürütülecek ?al??malar?n gelece?i ve gereklilikleri hakk?nda sekt?re y?n veren fikir ve projelere ev sahipli?i yap?yor.