ATRAX FUARI’nda kat?l?mc? olarak yer alacak sekt?r firmalar?m?z? organizasyonumuzda a??rlamaktan ayr?ca fuar ?ncesi ve fuarda ihtiya? duyabilecekleri her türlü deste?i sunmaktan memnuniyet duymaktay?z.

A?a??da verilen bilgiler ?????nda fuara haz?rl?klar?n?z? tamamlayabilirsiniz, ayr?ca ihtiya? duyaca??n?z her türlü destek ve sorular?n?z i?in?[email protected] adresi ve +90 212 570 63 05 numaral? telefonumuzdan Tureks Fuarc?l?k ekibimizle ileti?im kurabilirsiniz.

GENEL B?LG?LER:
Fuar ile ilgili temel bilgilere ATRAX Hakk?nda b?lümünden ula?abilirsiniz.

TANITIM:
ATRAX FUARI’n?n tan?t?m ?al??malar? ulusal ve uluslararas? alanda sekt?rel fuarlara kat?l?mla, sekt?rel – genel reklam ve haber ?al??malar? ile desteklenerek ger?ekle?tirilmektedir. Bu sebeple firman?z?n fuarda ger?ekle?tirece?i her türlü ?al??may??[email protected]?adresine g?ndermeniz halinde, uygun g?rülen bilgiler fuar tan?t?m? kapsam?nda bas?nla payla??lacakt?r.

KAYIT H?ZMET?:
ATRAX Fuar?’n?n kay?tl? kat?l?mc?lar? yaka kartlar?yla alana giri? yapabilir. Fuar?n giri?inde bulunacak kay?t alan?nda da kayd?n?z? yapt?rarak giri? yapabilirsiniz. Ayr?ca Online Kay?t b?lümünden de bilgilerinizi doldurup, fuar alan?nda giri? kartlar?n?z? teslim alabilirsiniz.

DAVET?YELER:
Kat?l?mc? firmaya istenilen adette fuar davetiyesi verilecektir. Firman?z?n potansiyel ve aday mü?terilerinize g?nderece?iniz davetiyeler ile fuara kat?l?m sa?lay?p stand?n?zda bir?ok i? g?rü?mesi ger?ekle?mesini sa?layabilirsiniz.

FORMLAR:
Fuar ?ncesi ve esnas?nda ihtiya? duyaca??n?z her hizmet i?in Tureks Fuarc?l?k veya ??züm Ortaklar?na yaz?l? ba?vuruda bulunman?z gerekmektedir. Gereken tüm kat?l?mc? ba?vuru formu, katalog giri? formu, vize formu, nakliye talep formu, hostes talep formu, temizlik talep formu, ek malzeme talep formu gibi belgelere Bilgi Formlar? sayfas?ndan ula?abilirsiniz.

STAND H?ZMETLER?:
Fuarda firman?z?n kullanaca?? standart ya da ?zel stant i?in gerekli olacak tüm destek ve ekstra malzeme kiralama konusunda yapman?z gerekenler stand ve ?zel stand hizmetleri b?lümünde a??klanm??t?r.

FUAR KATALO?U:
Fuar Katalogu, Türk?e ve ?ngilizce olarak fuar y?netimi taraf?ndan haz?rlat?lmaktad?r. Fuar kat?l?mc?lar?n?n ileti?im bilgilerine alfabetik s?ralama ile ücretsiz yer verilecek katalogda yer almak i?in Bilgi Formlar? b?lümünde bulunan katalog bilgi formunun doldurularak, Tureks yetkililerine ula?t?r?lmas? gerekmektedir. Her firmaya iki adet ücretsiz katalog verilecektir. Arzu eden kat?l?mc? firmalar, Fuar Katalo?una ?zel ilan vererek daha ?ok hedef kitleye ula?abilirler.

NAKL?YE VE GüMRüKLEME:
Fuar ?ncesi ve sonras?nda kat?l?mc? firmalar?m?z?n ihtiyac? olacak nakliye ve gümrükleme hizmetlerini kar??layacak ??züm orta??m?z ERTEM NAKL?YAT olacakt?r. Firman?n detay? bilgisine ??züm Ortaklar?m?z sayfas?ndan ula?abilirsiniz.

KONAKLAMA:
Fuar süresince ziyaret?ilerimizin konaklama ihtiyac? i?in hizmet verecek ??züm orta??m?z olan seyahat acentemiz CASALI TUR olacakt?r. Firman?n detayl? bilgisine ve ?neri konaklama listesine ??züm Ortaklar?m?z sayfas?ndan ula?abilirsiniz.

ULA?IM:
?stanbul Fuar Merkezi bir?ok ula??m olanaklar?na sahip bir konumdad?r. Otomobil, metro, deniz otobüsü, tren veya u?ak ile ula??m gibi bir?ok alternatifi de?erlendirebilirsiniz. Fuara nas?l ula?aca??n?z? fuar alan?na ula??m b?lümünden, ayr?ca gerek duyaca??n?z hizmetler i?in ??züm orta??m?z olan seyahat acentemizin bilgilerine Seyahat ve Konaklama b?lümünden ula?abilirsiniz.

TEM?ZL?K:
Fuar alan?nda kat?l?mc? firmalar?n temizlik talepleri firmam?z taraf?ndan kar??lanacakt?r. Temizlik talep kayd?n?z?n yap?larak, hizmet verilmesi i?in Bilgi Formlar? b?lümünden temizlik talep formunu doldurularak, Tureks Ekibine ula?t?rmas? gerekmektedir.

HABERLE?ME:
Fuar alan?nda kablosuz internet ba?lant?s? mevcuttur. Ayr?ca talep halinde firmalara ?zel tahsis telefon ba?lant?s? edilebilmektedir.

STAND G?REVL?S?:
Kat?l?mc? firmalar?n stantlar?nda g?revlendirmek üzere talep edece?i hostes deste?i, fuar?n ??züm orta?? taraf?ndan kar??lanabilmektedir. Hizmet verilmesi i?in Bilgi Formlar? b?lümünden hostes talep formunu doldurularak, firmaya ula?t?rmas? gerekmektedir.

GüVENL?K:
Fuar alan?nda 24 saat güvenlik hizmeti sa?lanacakt?r. Fuar alan?na silahla giri? yap?lamayacakt?r. Talep halinde ücreti kar??l??? stand i?in güvenlik hizmeti verilebilir.

S?GORTA:
Fuar alan?n?n genel sigortas? organizat?r Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k taraf?ndan yap?lmaktad?r. Stantlar?n ve ürünlerin ayr? sigortas? kat?l?mc?lar?n yükümlülü?ündedir.

?ZEL ETK?NL?K PLANLARI:
Fuar esnas?nda, fuar alan?nda firman?z?n ?zel olarak düzenlemek istedi?i her türlü toplant?, konferans, panel, yemek, ?dül t?reni, bas?n toplant?s? vs. gibi etkinlikler i?in Tureks Ekibine ?nceden bilgi verilmesi zorunludur. Fuar esnas?nda planlanan tüm etkinlikler Etkinlik Takvimi’nde ve fuar?n bültenlerinde duyurularak desteklenecektir. Ayr?ca düzenlenecek etkinli?in organizasyonu i?in talep edilen destekler Tureks Ekibi taraf?ndan sa?lanacakt?r.

?ZEL REKLAM H?ZMET?:
Kat?l?mc? firmalar?m?z?n reklam deste?i i?in gerek fuar malzemelerinde gerekse fuar alan? ?evresinde reklam verme imkanlar? bulunmaktad?r. Detayl? bilgi i?in Sponsorluk ve Reklam b?lümünü inceleyebilir, ekibimizden fiyat talebinde bulunabilirsiniz.

FOTO?RAF VE V?DEO SERV?S?:
Fuar alan?nda kat?l?mc? firmalar?n foto?raf ve video ?ekimleri i?in fuar?n ??züm orta?? hizmet verebilmektedir. Talep kayd?n?z?n yap?larak, hizmet verilmesi i?in Bilgi Formlar? b?lümünden talep formunu doldurularak, Tureks Ekibine ula?t?rmas? gerekmektedir.

RESTAURANT VE KAFETERYA H?ZMET?:
Fuar esnas?nda kat?l?mc?lar?m?z?n yiyecek – i?ecek ihtiyac?n? kar??layabilece?i restaurant ve kafeterya, fuar?n fuaye alan?nda yer almaktad?r.

?LK YARDIM DESTE??:
Fuar alan?n?n ?nünde acil durumlar i?in bulundurulacak Ambulans ve sa?l?k g?revlisi, kat?l?mc? ve ziyaret?ilerimizin hizmetinde olacakt?r.