Fuarlar s?zlük anlam? ile “ticaret mallar?n?n tan?t?lmas? ve pazarlanmas? amac?yla, belli bir zamanda belli bir yerde kurulan sat?? merkezleri; büyük pazarlard?r. Fuarlar ziyaret?i say?s? bak?m?ndan ev sahibi b?lgeye ve ülkeye ekonomik olarak ciddi girdiler sa?larken, kat?l?mc? firmalara sekt?rünün kamu kurumlar?, ?zel sekt?rü ve akademik kesimine biranda kolayl?kla ula?abilme imkan? sa?lamaktad?r. Fuarlara kat?l?mdan ?nce dikkatle yap?lacak bir planlama, size avantaj sa?layacakt?r.

FUAR PLANLAMASINDA ?NEML? NOKTALAR

 • Firman?z?n hizmet verdi?i sekt?re ve hedef kitleye en uygun fuar?n belirlenmesi,
 • Fuara kat?l?m amac?n?n netle?tirilmesi,
 • Fuar kat?l?m? ve olas? masraflar?n büt?elendirilmesi,
 • Firman?n ürün ve hizmetlerine uygun ihtiya?lar?na y?nelik stant yeri ve tasar?m?n belirlenmesi
 • Fuarda verilmek istenen mesaja uygun afi?, g?rsel ve yaz?l? dokümanlar?n haz?rlanmas?,
 • Fuarda g?revlisi personelin belirlenmesi ve amaca uygun e?itimi,
 • Fuar alan?nda hizmet al?nacak temizlik, hostes, catering gibi hizmet firmalar?n?n belirlenmesi,
 • Nakliyat hizmeti al?nacak firman?n belirlenmesi,
 • Fuar esnas?ndan düzenlenecek etkinlik, toplant? gibi detaylar?n planlanmas?,
 • Fuarda sergilenecek ürün ve ?al??malar?n belirlenmesi,
 • Fuara kat?laca??n?z? bildiren duyurularla mü?teri ve hedef kitlenize bilgi verilmesi,
 • Ziyaret?i kay?tlar?n?n tutulma ?eklinin belirlenmesi,
 • Firma ve ürün konulu video g?sterimlerinin belirlenmesi,
 • Fuarda rakiplerinize kar?? avantaj kazand?racak sekt?r bilgilerinin derlenmesi,

 

FUARDA ?HT?YACINIZ OLACAK ?NEML? MALZEMELER

 • Ziyaret?i Bilgi Formu (Stand?n?z? ziyaret edecek ki?ilerle ileti?im kay?tlar? i?in ?nemlidir)
 • Sipari? Formlar? ve S?zle?meler (Fuarda alaca??n?z sipari?ler ve yapaca??n?z s?zle?meler i?in bu belgeleri yan?n?zda mutlaka bulundurun)
 • Kartvizit
 • Firma Kurumsal Belgeleri (Antetli Ka??t, Zarf gibi bas?l? dokümanlar)
 • Firma Ka?esi
 • Fuar Organizat?rü ile yap?lan s?zle?melerin ?rnekleri
 • ürün tan?t?m bro?ürleri ve ürün fiyat listeleri
 • Fuarda da??taca??n?z promosyon malzemeleri
 • Bas?n bültenleri
 • ?zel davetlilerinizin listesi (Fuar dan??mas?na ?ok ?zel davetlileriniz ile ilgili bilgi veriniz)
 • Fuar davetiyesi (Elinizde kalmad?ysa organizat?rden isteyiniz)
 • Ajanda, takvim
 • Bilgisayar
 • ?irket bilgisayar?nda ihtiya? duyabilece?iniz dosyalar?n birer ?rne?i
 • Bo? CD
 • Hesap makinesi
 • Foto?raf makinesi
 • Cep telefonu ve cep telefonu ?arj makinesi
 • ?kram malzemeleri
 • Z?mba, z?mba teli, delge?, ata?, toplu i?ne, kalem
 • Bant, koli band?, ?ift tarafl? yap??t?r?labilir bant
 • Elektrik süpürgesi veya ?arjl? el süpürgesi
 • El forklifti (Malzemelerinizi ta??yabilece?iniz kü?ük, katlanabilir bir el forklifti size fuar alan?na giri? – ??k??larda büyük kolayl?k sa?layacakt?r)
 • ?p (?zellikle kolileme de kullanabilece?iniz)
 • Naylon po?et, ??p po?eti
 • Stant i?inde kullanabilece?iniz bayrak ve flamalar?n?z

*Fuar alanlar?nda k?sa zamanda ciddi bir yo?unluk ya?and???ndan, kü?ük gibi g?rünen bu malzemeler i? kayb?na sebep olabilir, bu yüzden fuara gelirken malzemelerinizi kontrol etmeyi unutmay?n!