atrAtraksiyon Magazin Dergisi, Türkiye’de sekt?rün bilgi ak???ndaki eksikli?i gidermek, sekt?r profesyonellerinin sekt?rü yak?ndan takip etmesini sa?lamak amac?yla ATRAX Fuar?’n?n organizat?rü Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k taraf?ndan haz?rlanmaya ba?lam??t?r.