Bas?n mensuplar?n??ATRAX Fuar?nda a??rlamaktan mutluluk duyaca??z.

Giri?
ATRAX Fuar?na fuar ana giri?indeki bas?n bankosunda kayd?n?z? yaparak giri? yapabilirsiniz. Bas?n bankosunda bas?n kart?n?z? g?stermenizi takiben yaka kart?n?z? ve bas?n kitinizi alabilirsiniz.

Kat?l?mc? Listesi
Bas?n mensubu kayd?n?z? yapt?rd?ktan sonra ücretsiz ATRAX kat?l?mc? el kitap????n? alabilirsiniz. Bu kitap??k, ATRAX ’a kat?lan tüm kat?l?mc? firmalar?n alfabetik olarak düzenlenmi? ve ürün gruplar?na g?re ayr?lm?? bilgileri ile salon planlar? ve stand numaralar?n? i?ermektedir.

Bas?n Dan??ma
Bas?n mensuplar?n?n her türlü sorusuna ve ihtiya? duyaca?? y?nlendirmeye cevap verecek olan bu dan??ma, bas?n mensuplar?n?n giri? yapaca?? kap?da bulunacakt?r.

Bas?n Odas?
Fuar alan?ndaki bas?n odas?nda bas?n mensuplar? i?in ?e?itli kurumsal ve teknolojik hizmetlerden yararlanabilirsiniz. ATRAX‘?n ve kat?l?mc? firmalar?n bas?n bültenlerine burada ula?abilirsiniz.

ATRAX Fuar? bas?n bültenlerine ve fuar logolar?na?Download?sayfas?ndan eri?ebilirsiniz.

ATRAX Fuar?na kat?lan firmalar?n bas?n bültenlerini fuardan ?nce?Download?sayfas?nda, fuar s?ras?nda ise?Bas?n Odas?’nda bulabilirsiniz.

ATRAX Fuar? etkinlikleri ile ilgili bilgilere Etkinlikler?sayfas?ndan ula?abilirsiniz.

Fuara ait g?rselleri?Download?sayfas?ndan indirebilirsiniz.

Tüm soru ve istekleriniz i?in bize ula?abilirsiniz.

Tel: +90 (212) 570 63 05