ATRAX, E?lence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Sekt?rünün Büyük? Bulu?mas?na 7.kez Ev Sahipli?i Yapt?…

E?lence ve ?Rekreasyon Sekt?rünün Türkiye’deki uluslararas? bulu?mas? ATRAX Fuar?’nda bir kez daha bir araya geldik. Dünyadaki en son yenilik ve hizmetleri belediyeler ba?ta olmak üzere sekt?rün, al??veri? merkezlerinin, otellerin, toplu konut firmalar?n?n, kurumsal firmalar?n, organizat?rlerin ve yat?r?mc?lar?n be?enisine sunduk.

Amac?m?z ba?ta Türkiye olmak üzere yak?n co?rafyada yer alan projelerin tüm ihtiya?lar?na yan?t vermek ve daha fazla say?da projenin ger?ekle?mesine katk?da bulunarak toplumsal, sosyal ve ekonomik de?er yaratmak.

Türkiye’nin; Avrupa, Ortado?u, Afrika ve? Asya’daki hedef pazarlar?n ba?lant? noktas?nda bulunmas? sayesinde ?nemli bir co?rafi konum üstünlü?üne sahip oldu?unu biliyoruz. Bu ?zelli?i sayesinde de b?lgenin e?lence endüstrisi merkezi olmaya adayd?r.

Biz büyük bir aile oldu?umuzu dü?ünüyoruz ve sekt?rün tüm payda?lar? i?in yeni f?rsatlar yaratmaya, sekt?rü uluslararas? düzeyde kucaklamaya, sürdürülebilir ?al??malar ?????nda geli?me ve yeniliklerle kar??n?za ??kmaya ediyor olaca??z.

Bu amac?m?zda yol al?rken ATRAX Fuar?m?za ?büyük katk?lar sa?layan Gold Sponsorumuz ?Outdoor Factory ve Silver Sponsorumuz Polin Waterpark’a,

fuar?m?za kat?lan, ziyaret eden, destek olan tüm ki?i ve kurumlara ?en i?ten duygular?m?zla te?ekkür ederiz.

?nümüzdeki sene bulu?mak üzere!

Te?ekkürler,
Nergis Aslan / Genel Müdür
Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k

 

ATRAX 2019 Temas? “ MUTLU ?EH?RLER “? ile ?dikkat ?ekti. ?
?nsanlar i?inde bulundu?u ?ehrin bilinci ile ?ekilleniyor, ?ehrin ruhu; ?ehir sakinlerinin duygu durumlar?n? etkileyerek mutlu ya da mutsuz insanlar var ediyor. ATRAX,?bu y?l? ‘Mutlu ?ehirler’?Fuar Temas? ile daha fazla sosyalle?me ve aktivite imkan? sa?layan, ?ehir halk?n?n mutlulu?una odaklanm?? e?lence ve rekreasyon projelerini ?n plana ??kard?.

ATRAX, Konferanslar ?le Sekt?re I??k Tutmaya Devam Ediyor…
Sekt?r liderlerinin, akademisyenlerin, yerel y?netimlerin ,dernek ba?kanlar?n?n, kurum-kurulu? y?neticilerin ve üniversitelerin bir araya geldi?i konferansta ATRAX 2019 Fuar? temas? kapsam?nda “Mutlu ?ehirler” ?n?a Etmenin ?nemi ve Gereklilikleri, E?lence ve Rekreasyonun ?ehir Halk?n?n Mutlulu?u üzerindeki Etkileri’ konu?uldu.

ATRAX, “üniversitelere ?zel B?lümü” ?le Teori ve Uygulaman?n Bulu?mas?n? destekliyor…
ATRAX bu y?l “üniversitelere ?zel B?lümü …” ba?l??? alt?nda “üniversiteler aras? ?Mutlu ?ehir Projeleri” konusunda yar??ma düzenleyerek üniversitelerin sundu?u en iyi fikirleri ?düllendirirken konferans arac?l??? ile bu fikirleri sekt?rle bulu?turdu.

Proje Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k ve Rekreasyon Ara?t?rmalar? ve ?al??malar? Derne?i (REKCAD) i?birli?i ile gelece?in ya?am kalitesini in?a etmek, sosyal-kültürel-turistik-ekonomik ve e?itsel anlamda de?er yaratmak hedefiyle düzenlendi.

Rekreasyon, Spor Bilimleri, ?leti?im, Peyzaj Mimarlar?, Mimarl?k, ?ehir Planlamac?lar? B?lümlerini kapsayan proje farkl? disiplinler aras? koordinasyonu sa?layarak üniversiteleri, üreticiler, yat?r?mc?lar, etkinlik y?neticileri ve hizmet al?c?lar? (belediye-otel-AVM-kurumsal firmalar vs) ile bir araya getirmektedir.

üniversite projelerinin? ?baz? belediyeler taraf?ndan uygulanmaya ba?lanaca?? haberleri bizleri ?ok mutlu etti.
Sekt?re ve ATRAX’a ?nemli katk?s? olaca??n? dü?ündü?ümüz proje ?nümüzdeki y?llarda daha da geni? kapsamda devam ediyor olacak.

?PAR ?p Parkurlar? ve Macera Parklar? Derne?i sekt?r ilgilileri ile bulu?tu.

Mutlu ?ehirler temal? konferans program?m?zda, ?PAR ?p Parkurlar? ve Macera Parklar? Derne?i taraf?ndan düzenlenen GüVENL? PARKLAR SA?LIKLI YARINLAR konulu panel program?m?zda yer alan iki oturumda ?ok de?erli konu?mac?lar?m?z sekt?rle bir araya geldi.

?Bu Y?l da ATRAX Gala Gecesi ve Shining Star Awards ?dül T?reni Renkli G?rüntülere Sahne Oldu…

ATRAX kapsam?nda düzenledi?imiz ve her y?l geli?tirdi?imiz “Shining Star Awards – E?lence ?ve Rekreasyon ?dülleri” yar??mam?z sekt?rde ba?ar?l? ?al??malar? ?düllendirip ?n plana ??kart?rken sekt?rün geli?imine katk? sa?l?yor.

ATRAX Fuar? kapsam?nda organize edilen, “Shining Star Awards 2019 – E?lence ve Rekreasyon ?dülleri” t?reni? 15 ?ubat 2019 ak?am? düzenlenen ATRAX Gala Gecesinde sahiplerini buldu.

Her y?l oldu?u gibi bu y?lda? yar??mam?za ?ok de?erli kurum ve kurulu?lar kat?ld?. ?dül sahipleri, e?lence-etkinlik-rekreasyon sekt?rünün profesyonel isimlerinden, akademisyenlerden ve dernek ba?kanlar?ndan olu?an ?15 ki?ilik jüri taraf?ndan objektif bir ?ekilde belirlendi.. Jüri üyelerimizi? zorlayan bir de?erlendirme sonucunda? gurur verici bir tablo ortaya ??kt? ve? gecede 20 ?dül sahiplerini buldu.

Tüm misafirlerimizden geceye dair olumlu geri d?nü?ler ve te?ekkürler alm?? olmaktan dolay? mutluyuz. ?nümüzdeki y?l da ayn? heyecan? hep birlikte ya?amay? ümit ediyoruz.

SHINING STAR AWARDS 2019 – E?LENCE, ETK?NL?K VE REKREASYON ?DüLLER? KAZANANLAR
?En Ba?ar?l? Temal? A??k Alan E?lence Merkezi ?The Land of Legends
?En Ba?ar?l? Temal? Kapal? Alan E?lence Merkezi ?Funtastic Aquariums ?zmir
?En Ba?ar?l? Belediye Park? ?Fethiye ?ehit Fethi Bey Park? – FETH?YE BELED?YES?
Araba Dünyas? – ORHANGAZ?? BELED?YES?
?Y?l?n Yat?r?mc?s? ?Eko Temal? Park Turizm ??letmeleri A.? – The Land of Legends
?En Ba?ar?l? Müze ?Adana Müzesi – Adana Müze Müdürlü?ü
?En Ba?ar?l? Su Park? Granada Luxury Belek – MRH Turizm Otel ??lt. San.ve Tic. A.?.
?Y?ld?zl? Proje ?Macera ?zmir –
Akcapark
?En Ba?ar?l? Festival ??zmir Gen?lik Festivali –
?zmir Büyük?ehir Belediyesi
?E?lence ve Rekreasyon Sekt?ründe Y?l?n Sosyal ?Sorumluluk Projesi ?Engelleri A??yoruz, Buz Pistindeyiz. –
Marmara üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
?En Ba?ar?l? Yeni ürün ?Splash VR –
Polin Waterparks
Hurricane 360 VR – Dof Robotik San A.S.
?E?lence Sekt?ründe Y?l?n ?hracat Y?ld?z? ?Polin Waterparks
?E?lence Sekt?ründe Y?l?n ?hracat At?l?m? Yapan Y?ld?z ?Dof Robotik San A.S.
?Y?l?n Mutlu ?ehri ??zmir Büyük?ehir Belediyesi
Kayseri Büyük?ehir Belediyesi – Kayseri Spor A.?
?Y?l?n Mutlu ?l?esi ?Bursa Nilüfer Belediyesi
üN?VERS?TELERE ?ZEL – “Mutlu ?ehirleri Olu?turmaya Y?nelik En ?yi Fikirler”
?1.ANKARA üN?VERS?TES?-Mutlu Yüzler Mutlu ?ehirler i?in Kentsel Kamp??l?k: ?ehrin ??inde Macera Deneyimi
?2. Akdeniz üniversitesi-Mutlu Kentler
?2. Eski?ehir Teknik üniversitesi – ??te Benim Park?m Projesi

?ATRAX’?n?bu y?l ADVENTURE TURKEY Fuar? ile e? zamanl? ayr? bir sinerji yaratt?. ?

Macera’n?n e?lence ve rekreasyonun bir bile?eni oldu?u inanc?yla ?e?zamanl? olarak 11. Holde organize etti?imiz? ADVENTURE TURKEY Fuar?
ATRAX Fuar?m?za ?bütünle?tirici bir etki yaratt? ve ?nemli bir ziyareti katk?s? sa?lad?.

 

ATRAX 2019 ?statistikleri
Kat?l?mc? Firma Say?s?: 173
Türkiye:
152
Uluslararas? Firma:
21
Kat?l?mc? ülke Say?s?:
18
Temsil Edilen Marka Say?s?:
385
Ziyaret?i Say?s?: 10.246
Türkiye:
7.732
Uluslararas? Ziyaret?i:
2.514
Ziyaret?i ülke Say?s?: 42

B?lgelere g?re yurtd??? ziyaret?i oran?

Ortado?u: %37
Irak, ?ran, Lübnan, ürdün, ?srail, Dubai, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Afganistan, Kuveyt, Yemen

Orta Asya: % 26
Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, ?zbekistan, Türkmenistan

Avrupa: %19
?talya, ?spanya, Bulgaristan, Yunanistan, ?svi?re, Fransa, Almanya, Bel?ika, Ukrayna, Bosna Hersek

Afrika: %14
Cezayir, Fas, Libya, Tunus, M?s?r, Güney Afrika, Nijerya

Di?er: %4
?ngiltere, ?in, Yeni Zelenda, Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti, Tayvan

 

Meslek gruplar?na g?re ziyaret?i oran?

E?lence Sekt?rü mensubu: %49
üretici, sat?c?, i?letmeci, organizasyon firmas?, aile e?lence merkezi, spor merkezi v.b.

Di?er ?zel sekt?r: %25
Turizm – otel, yat?r?m, in?aat, makine, al??veri? merkezi, ?ehir planlamac?, mimar, yat?r?mc?, proje yap?m v.b.

Kurum-kurulu?: %24
Resmi kurum, belediye.

Di?er %2
Meslek belirtmemi?, bas?n, akademisyen, ??renci, hobi olarak ilgilenenler v.b

Memnuniyet Anketleri

ATRAX 2018 Fuar?n?n kat?l?mc?lar? a??s?ndan de?erlendirmelerini tespit etmek amac?yla yapt???m?z anketlerin sonu?lar?n? sizlerle payla?mak istiyoruz. Anketler sonucunda fuar?n büyük bir memnuniyet ve ba?ar? ile de?erlendirilmesinden dolay? gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Genel memnuniyet Gelecek sene kat?l?m Fuar?n beklentileri kar??lama düzeyi
Kat?laca??m : 170 firma
Memnunum : 172 firma Kat?lmayaca??m : 1 firma Beklentilerimi kar??lad? : 172 firma
Memnun De?ilim : 1 firma Karars?z?m : 2 firma Kar??lamad? : 1 firma

 

Fuardan nas?l faydaland?n?z?
Sat?? ba?lant?lar? yapt?m %97 ?yi bir tan?t?m oldu %96
Yurtd??? ba?lant?lar? yapt?m % 72 Acente Bayi ba?lant?s? yapt?m %60
Kat?l?mc? firmalardan ba?lant? sa?lad?m %62 Di?er % 52