ATRAX, E?lence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Sekt?rünün Büyük Bulu?mas?na
6.kez Ev Sahipli?i Yapt?…

E?lence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Sekt?rünün Türkiye’deki uluslararas? bulu?mas? ATRAX Fuar?’nda bir kez daha bir araya geldik. Dünyadaki en son yenilik ve hizmetleri belediyeler ba?ta olmak üzere al??veri? merkezlerinin, otellerin, toplu konut firmalar?n?n, kurumsal firmalar?n, organizat?rlerin ve yat?r?mc?lar?n be?enisine sunduk. Amac?m?z ba?ta Türkiye olmak üzere yak?n co?rafyada yer alan projelerin tüm ihtiya?lar?na yan?t vermek ve daha fazla say?da projenin ger?ekle?mesine katk?da bulunarak toplumsal, sosyal ve ekonomik de?er yaratmak.

Türkiye’nin; Avrupa, Ortado?u, Afrika ve? Asya’daki hedef pazarlar?n ba?lant? noktas?nda bulunmas? sayesinde ?nemli bir co?rafi konum üstünlü?üne sahip oldu?unu biliyoruz. Bu ?zelli?i sayesinde de b?lgenin e?lence endüstrisi merkezi olmaya aday oldu?unu dü?ünüyoruz. Her y?l ekledi?imiz yenilik ve geli?melerle de bu dü?üncemizin ger?ekle?mesi i?in ?al???yoruz.

Bu y?l teori ve uygulaman?n bulu?arak daha nitelikli ürün ve hizmetler vermesi i?in REK?AD (Rekreasyon ?al??malar? ve Ara?t?rmalar? Derne?i) ile ortak bir ?al??ma yürüterek üniversitelere y?nelik bir proje düzenledik. ?lerleyen y?llarda bu projenin daha da büyüyerek ?nemli bir de?er yarataca??na inan?yoruz.

Bununla birlikte ATRAX kapsam?nda düzenledi?imiz ve her y?l yeni kategoriler ekledi?imiz “Shining Star Awards – E?lence, Etkinlik ve Rekreasyon ?dülleri” yar??mam?z sekt?rde ba?ar?l? ?al??malar? ?düllendirip ?n plana ??kart?rken sekt?rün geli?imine katk? sa?l?yor. Yine ATRAX Fuar? kapsam?nda organize etmeye devam etti?imiz konferans oturumlar?m?z dünyadaki trendleri, geli?imini payla?arak sekt?re ???k tutuyor.

Sürdürülebilir ?al??malar ?????nda bu y?l 6.n? düzenledi?imiz ve Gold Sponsorunun A??khava Fabrikas? (Outdoor Factory) oldu?u ATRAX, yeni fikirlerle e?lence, etkinlik ?ve rekreasyon sekt?rünü daha geni? kapsamda bir araya getirmek i?in ilerliyor olacak.

Biz büyük bir aile oldu?umuzu dü?ünüyoruz ve sekt?rün tüm payda?lar? i?in yeni f?rsatlar yaratmaya, sekt?rü uluslararas? düzeyde kucaklamaya, geli?me ve yeniliklerle kar??n?za ??kmaya ediyor olaca??z.

?nümüzdeki sene bulu?mak üzere!

Te?ekkürler,

Nergis Aslan / Genel Müdür
Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k

ATRAX, “üniversitelere ?zel B?lümü” ?le Teori ve Uygulaman?n Bulu?mas? ??in ?nemli Bir Ad?m Att?…

ATRAX bu y?l “üniversitelere ?zel B?lümü …” ba?l??? alt?nda “Belediye Parklar?n?n ??levselle?tirilmesi ve ?yile?tirilmesi ??in ?ne Sürülen En ?yi Fikirler” konusunda yar??ma düzenleyerek üniversitelerin sundu?u en iyi fikirleri ?düllendirirken konferans arac?l??? ile bu fikirleri sekt?rle bulu?turdu.
Proje Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k ve Rekreasyon Ara?t?rmalar? ve ?al??malar? Derne?i (REKCAD) i?birli?i ile gelece?in ya?am kalitesini in?a etmek, sosyal-kültürel-turistik-ekonomik ve e?itsel anlamda de?er yaratmak hedefiyle düzenlendi.

Kent pazarlamas?na ve markala?mas?na katk?da bulunan belediye parklar?n?n, kentlerin gelece?ini ?ekillendirecek do?ru proje ve uygulamalar?n desteklenmesi ve tüm payda?larla payla??lmas? amac? ta??yan proje, teori ve uygulaman?n bulu?mas?n? sa?layarak rekreasyon ve etkinlik sekt?ründe daha nitelikli ürün ve hizmetlerin sunulmas?na katk? sa?lamaktad?r.

Rekreasyon, Spor Bilimleri, ?leti?im, Peyzaj Mimarlar?, Mimarl?k, ?ehir Planlamac?lar? B?lümlerini kapsayan proje farkl? disiplinler aras? koordinasyonu sa?layarak üniversiteleri, üreticiler, yat?r?mc?lar, etkinlik y?neticileri ve hizmet al?c?lar? (belediye-otel-AVM-kurumsal firmalar vs) ile bir araya getirmektedir.

Sekt?re ve ATRAX’a ?nemli katk?s? olaca??n? dü?ündü?ümüz proje ?nümüzdeki y?llarda daha da geni? kapsamda i?leniyor olacakt?r.

ATRAX, Konferanslar ?le Sekt?re I??k Tutmaya Devam Ediyor…

Bu y?l ATRAX Fuar? kapsam?nda ü?üncüsü düzenlenen ve Polin Waterparks ile Vialand’?n da ü?üncü kez sponsor oldu?u konferans “E?lenceli ??ler Konu?uyoruz” konu ba?l??? ile sekt?rle bulu?tu. Sekt?r liderlerinin, akademisyenlerin, dernek ba?kanlar?n?n, kurum-kurulu? y?neticilerin ve üniversitelerin bir araya geldi?i konferansta sekt?rün tüm payda?lar? ile de?erlendirilmesini ve yeni fikirlerin ortaya ??kmas?n? ?nceliklendirdik. Bu sebeple bu y?l ki konferans oturumlar?nda Dünya ve Türkiye’de sekt?rü de?erlendirirken “ilham veren fikirler” sunmas?n? hedefledik.

Konferansta “Park Sohbetleri” ve “üniversitelere ?zel- Belediye Parklar?n?n ??levselle?tirilmesi ve ?yile?tirilmesi ??in ?ne Sürülen En ?yi Fikirler” konular?nda iki oturuma yer verdik. ?lk oturumdaki “Park Sohbetleri” b?lümünde de de?erli konu?mac?lar?m?z yenilikleri, dünyadaki trendleri ve park-rekreasyon alanlar?n?n ?ehir hayat?na katt??? ekonomik, sosyal ve kültürel de?erleri bizlerle payla??rken yeni fikirler sundular.

?kinci oturumda “Belediye Parklar?n?n ??levselle?tirilmesi ve ?yile?tirilmesi ??in ?ne Sürülen En ?yi Fikirler” konusunda ilk ü?e giren ?zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Anadolu üniversitesi ve Ni?anta?? üniversitesi ??rencileri arac?l??? ile fikirlerini payla?t?lar. Olduk?a güzel fikirlerin yer ald??? sunumlar dinleyicilerden olumlu geri d?nü?ler ald?. ?nümüzdeki y?lda ATRAX kapsam?nda düzenledi?imiz konferanslar ile sekt?re ???k tutmaya devam ediyor olaca??z.

 

Bu Y?l da ATRAX Gala Gecesi ve Shining Star Awards ?dül T?reni Renkli G?rüntülere Sahne Oldu…

ATRAX Fuar? kapsam?nda organize edilen, i?erisinde Crowne Plaza Florya, ?stanbul Akvaryum ve Aqua Florya AVM’nin yer ald??? ?stanbul Akvaryum Kompleksinin Gala Gecesi ve ?dül T?reni Sponsoru oldu?u ?“Shining Star Awards 2018 – E?lence, Etkinlik ve Rekreasyon ?dülleri” t?reni? 2 ?ubat 2018 ak?am? Crowne Plaza Florya’da düzenlenen ATRAX Gala Gecesinde a??kland?.

Ba?ar?l? ?al??malar? ?düllendirerek yeni projeleri te?vik etmek ve sekt?rde fark?ndal?k yaratmak amac?yla ger?ekle?tirilen “Shining Star Awards” a ?üniversitelerin kat?l?m? büyük renk katt?. “üniversitelere ?zel- Belediye Parklar?n?n ??levselle?tirilmesi ve ?yile?tirilmesi ??in ?ne Sürülen En ?yi Fikirler” b?lümünde ilk ü?e giren üniversiteyi temsilen ??renciler ve dan??man hocalar? ?düllerini ald?lar.

Toplam 15 kategoride 116 aday?n ba?vurdu?u ?yar??mada 22 ?dül sahiplerini buldu. ?dül sahipleri, e?lence-etkinlik-rekreasyon sekt?rünün profesyonel isimlerinden, akademisyenlerden ve dernek ba?kanlar?ndan olu?an 19 ?jüri taraf?ndan objektif bir ?ekilde belirlendi.

Anadolu Ate?inin de e?siz danslar?, ??stanbul Girls Orkestran?n keyifli ?ark?lar? ve Kabile’nin muhte?em ?ovlar?yla renk katt??? gece Crowne Plaza Florya’n?n s?cak ev sahipli?inde ger?ekle?ti. Tüm misafirlerimizden geceye dair olumlu geri d?nü?ler ve te?ekkürler alm?? olmaktan dolay? mutluyuz.

?nümüzdeki y?l da ayn? heyecan? hep birlikte ya?amay? ümit ediyoruz.

 

 

SHINING STAR AWARDS 2018 – E?LENCE, ETK?NL?K VE REKREASYON ?DüLLER? KAZANANLAR
?En Ba?ar?l? Temal? A??k Alan E?lence Merkezi ?dülü ?Narven Termal Kasaba / Narven Macera Park?
?En Ba?ar?l? Temal? Kapal? Alan E?lence Merkezi ?dülü ??stanbul Akvaryum / ?stanbul Akvaryum Turizm Tic. Ltd.?ti.
Merlin Entertainments Group / Madame Tussauds – Istanbul
?En Ba?ar?l? Belediye Park? ?dülü ?Gaziantep Büyük?ehir Belediyesi / F?st?k Park
Kü?ük?ekmece Belediyesi / Sel?uklu Macera Park?
?En Ba?ar?l? Müze ve ?ren Yeri ?dülü ??anl?urfa Müze Müdürlü?ü / ?anl?urfa Arkeoloji Müzesi
?En Ba?ar?l? Su Park? ?dülü ??zmit Belediyesi / Pi?man ?ocuk Aquapark
?En Ba?ar?l? Temal? Konut Projesi ?dülü ?Sinpa? / Alt?noran
?Y?ld?zl? Proje ?dülü ?Bolu Belediyesi / Masal Park
Gebze Belediyesi / Eskihisar Macera ve Aksiyon Park?
?Y?l?n Giri?imcisi ?dülü ?Playmaker Sports & Enterta?nment / Magna Apex-Playground
?En Ba?ar?l? Festival ?dülü ?E?irdir Belediyesi / E?irdir Klasik Müzik Festivali
DSM Grpup / ?stanbul Coffee Festival
?En Ba?ar?l? Kurumsal Etkinlik ?Bayrakl? Belediyesi / 29 Ekim Atatürk Portre
?En Ba?ar?l? Sportif Etkinlik? ??e?me Belediyesi / Gran Fonda ?e?me
Playmaker Sports & Enterta?nment & Erciyes A.? / F?s Snowboard Dünya Kupas? Finali
?En Ba?ar?l? AVM Etkinli?i ?Mavibah?e Al??veri? ve Ya?am Merkezi / ?zmir Salsa Kupas?
?En Ba?ar?l? Kampüs Etkinli?i? ?Bo?azi?i üniversitesi / Sports Fest
?En Ba?ar?l? Etkinlik Alan? ?Lüleburgaz Belediyesi / Lüleburgaz Y?ld?zlar? Motorsiklet Bisiklet Akademisi
üN?VERS?TELERE ?ZEL – “Belediye Parklar?n?n ??levselle?tirilmesi ve ?yile?tirilmesi ??in ?ne Sürülen En ?yi Fikirler”
?1.?zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Bir Mahalle Park?n?n “Herkes ??in” Yeniden ??levselle?tirilmesi: Anadolu Ajans? 85. Y?l Park? (?zmir)
?2. Anadolu üniversitesi – Belediye Parklar?n?n ??levselle?tirilmesi ve ?yile?tirilmesi ??in Sahip Olmas? Gereken ?zellikler
?3. Ni?anta?? üniversitesi – Sürdürülebilir Rekreatif Tesisler

 

 

ATRAX 2018 ?statistikleri
Kat?l?mc? Firma Say?s?: 182

Türkiye: 140

Uluslararas? Firma: 42

Kat?l?mc? ülke Say?s?: 21

Temsil Edilen Marka Say?s?: 385

Ziyaret?i Say?s?: 9124

Türkiye:
6672

Uluslararas? Ziyaret?i:
2452

Ziyaret?i ülke Say?s?: 42

 

B?lgelere g?re yurtd??? ziyaret?i oran?

Ortado?u: %37
Irak, ?ran, Lübnan, ürdün, ?srail, Dubai, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Afganistan, Kuveyt, Yemen

Orta Asya: % 26
Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kazakistan, ?zbekistan, Türkmenistan

Avrupa: %19
?talya, ?spanya, Bulgaristan, Yunanistan, ?svi?re, Fransa, Almanya, Bel?ika, Ukrayna, Bosna Hersek

Afrika: %14
Cezayir, Fas, Libya, Tunus, M?s?r, Güney Afrika, Nijerya

Di?er: %4
?ngiltere, ?in, Yeni Zelenda, Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti, Tayvan

 

Meslek gruplar?na g?re ziyaret?i oran?

E?lence Sekt?rü mensubu: %49
üretici, sat?c?, i?letmeci, organizasyon firmas?, aile e?lence merkezi, spor merkezi v.b.

Di?er ?zel sekt?r: %25
Turizm – otel, yat?r?m, in?aat, makine, al??veri? merkezi, ?ehir planlamac?, mimar, yat?r?mc?, proje yap?m v.b.

Kurum-kurulu?: %24
Resmi kurum, belediye.

Di?er %2
Meslek belirtmemi?, bas?n, akademisyen, ??renci, hobi olarak ilgilenenler v.b

Memnuniyet Anketleri

ATRAX 2018 Fuar?n?n kat?l?mc?lar? a??s?ndan de?erlendirmelerini tespit etmek amac?yla yapt???m?z anketlerin sonu?lar?n? sizlerle payla?mak istiyoruz.

Anketler sonucunda fuar?n büyük bir memnuniyet ve ba?ar? ile de?erlendirilmesinden dolay? gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Genel memnuniyet Gelecek sene kat?l?m Fuar?n beklentileri kar??lama düzeyi
Kat?laca??m : 179 firma
Memnunum : 181 firma Kat?lmayaca??m : 1 firma Beklentilerimi kar??lad? : 181 firma
Memnun De?ilim : 1 firma Karars?z?m : 2 firma Kar??lamad? : 1 firma

 

Fuardan nas?l faydaland?n?z?
Sat?? ba?lant?lar? yapt?m %97 ?yi bir tan?t?m oldu %96
Yurtd??? ba?lant?lar? yapt?m % 72 Acente Bayi ba?lant?s? yapt?m %60
Kat?l?mc? firmalardan ba?lant? sa?lad?m %62 Di?er % 52